Az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány Alapító Okirata szerint:

„Az »Egyetemi Gyülekezetért« Alapítvány célja a Dunamelléki Református Egyházkerület missziói, katechetikai és értelmiségnevelő munkájának részeként működő Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet támogatása.

Ez az alábbi feladatok ellátását foglalja magában:

  1. a Gyülekezet istentiszteleteinek, bibliaköri alkalmainak és összejöveteleinek anyagi támogatása;
  2. a Gyülekezet kirándulásainak, hétvégi találkozóinak, táborainak anyagi támogatása;
  3. a Gyülekezet missziói munkájának támogatása Budapest egyetemein, főiskoláin és kollégiumaiban;
  4. a Gyülekezet ellátása saját helyiségekkel; a mindenkori budapesti egyetemi lelkész(ek) szolgálati lakáshoz juttatása;
  5. a Gyülekezet kiadványainak, tömegkommunikációs eszközökben való megjelenésének támogatása.
  6. Az Alapítvány elősegíti a Magyarországi Református Egyház fiatal értelmiségének képzését, előadásokat és műhelymunkákat, koncerteket, kiállításokat szervez és támogat a református keresztyén kulturális örökség ápolására, megóvására. Az Alapítvány támogatja a keresztyén szellemiségű tudományos ismeretterjesztést és életviteli tanácsadást.
  7. Az Alapítvány alkalmanként segíti az Egyetemi Gyülekezet rászoruló tagjait.
  8. Az Alapítvány emellett együttműködik a mozgássérültek és fogyatékosok támogatására létrehozott szervezetekkel és alapítványokkal.”

 

Támogatás a következőképpen kérhető:

Az 1-3. és 6. pontok esetében a támogatást az Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet (továbbiakban: Egyetemi Gyülekezet) lelkipásztora(i) a presbitérium döntése alapján írásban (e-mail: egyetemigyulekezetert [kukac] gmail [pont] com és/vagy papíron) kérheti(k) az „Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány” (továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriumától. A kérésnek tartalmaznia kell a kért támogatás összegét, az alkalom jellegét (bibliakör, evangélizáció, gyülekezeti csendeshétvége stb.), az alkalom időpontját, az alkalom résztvevőinek (várható) létszámát; továbbá a presbiterium döntését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

A kérést legkésőbb a támogatandó alkalom előtti 14 nappal kell leadni. A kuratórium a kérésről egy héten belül hoz döntést, és erről értesíti a Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorát.

Az 5. pont esetében a támogatást az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora(i) a presbitérium döntése alapján írásban kérheti(k) az Alapítvány Kuratóriumától. A kérésnek tartalmaznia kell a kért támogatás összegét, a nyomatatott vagy elektronikus sajtótermék, kiadvány nevét, formáját, tervezett példányszámát, és a megjelenés célját.

A kérést legkésőbb a projekt megvalósításának megkezdése előtti 14 nappal kell leadni. A kuratórium a kérésről egy héten belül hoz döntést, és erről értesíti az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorát.

A 7. pont esetében az egyéni (szociális, illetve tanulmányi) támogatást az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora(i) és egy presbiter írásban kérheti az Alapítvány Kuratóriumától. A kérésnek tartalmaznia kell a kért támogatás összegét, a támogatandó egyetemi gyülekezeti tag (hallgató) nevét, a támogatás célját és indoklását.

Amennyiben a kérés pl. egy gyülekezeti kiránduláson való részvétel támogatására vonatkozik a kérést legkésőbb a támogatandó alkalom előtti 14 nappal kell leadni. A kuratórium a kérésről egy héten belül hoz döntést, és erről értesíti az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorát és a kérvényt beadó hallgatót.

A 6. és a 8. pontok esetében a támogatást az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora(i) írásban kérheti(k) az Alapítvány Kuratóriumától. A kérésnek tartalmaznia kell a kért támogatás összegét, a támogatandó alkalom jellegét, időpontját, az alkalom várható résztvevői létszámát, esetleges közös szervezés esetén a másik szervezet nevét is.

A kérést legkésőbb a támogatandó alkalom előtti 14 nappal kell leadni. A kuratórium a kérésről egy héten belül hoz döntést, és erről értesíti az Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorát.

Az Alapító:

kovacs_tamas_alapitoKovách Tamás, a budapesti egyetemi és főiskolai istentiszteletek közösségének első lelkipásztora 1994-1996 között.

Kuratóriumi tagok:

gyorffy_eszterGyőrffy Eszter egyetemi lelkész. Egyetemi istentiszteletekre 1990 óta jár, három évig presbitere volt a közben gyülekezetté formálódott közösségnek. 2004 óta beosztott lelkésze.

 

 

 

 

 

kiss_sandorKiss Sándor újságíró. A ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején a gyülekezet tagja, egy ideig presbitere. Korábban a Zsinati Ifjúsági Iroda munkatársaként a Csillagpont-találkozók szervezésében vett részt, jelenleg a Reformátusok Lapja munkatársa.

 

 

 

 

 

tarr_zoltanTarr Zoltán református lelkész. 1996-2002 között budapesti egyetemi lelkész. Jelenleg az Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosa. Az Alapítvány munkáját alapításától ismeri és követi.

 

 

 

 

 

                              Kállay Katalin

 

Kapcsolat

 

Székhely: XI. Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.
Postacím: 1117, Budapest, Magyar tudósok körütja 3.
Adószám: 18166253-1-43
Számlaszám: OTP 11708001-20531555
Tel/fax: 205 3191
E-mail:
Honlap: brefgy.hu

 

Hivatalos közzétételek